Fondation St Joseph PEINTURE - SCULTURE - LIVRES- ARCHITECTURE - AGENCE - BROCANTE& PLUS

La BOITE A IDEE DE FSJ le magazine des cadeaux en ligne | Page2 -Machcbuing Mach Bureau d'ingenierie Familial | Page3 -ST ANTOINE SCHOOL | Page4- AAPH Association des amis des personnes handicapees | Page5- OSPV (Organisation pour la Survie des personnes vulnerables): people need :Health care, abri | Page 6- Bonheur universel | Page7- FONDATION ST JOSEPH | Page8- Musee de Fondation St Joseph | Page 9 - Activites - Degustation - Foire - Programme pour les jeunes | Page10- Association pour la défense des droits des personnes handicapée sur le marché du travail | Page11- Unite pour la reintegration des professionnels vivant dans un handicap | Page12- Cercle liturgique | Page13 - Cercle litteraire | .Page 14- AJAU Association de jeunes pour l'accessibilite Universelle

Page 2/13 Machcbuing Machc Bureau d'ingenierie Familial

Silhouette of construction worker on site

Backhoe scooping dirt

Stacks of cargo containers

Environnement, Urbanisme
Infrastructures de Base
Route, pont et chaussee
Hydraulique & Hydrologie  

panneauxsolairetoit..jpg

Le futur de la Ville de Port-au-Prince '' Les trenblements de terre tres frequents l'obligent !!!
Les toitures servent a la fois de protection contre le soleil et la pluie. Mais aussi elles servent a la recuperation de l'energie solaire.

Nan mwa Avril 2013 yon Magazinn te fe you entevwou avek nou men sa ki te di

M./Kesyon, kòman ou rele? : MCC/Marie Chantal Cameau

M./Kòman ou rele? :MCC/Pot- o-Prens

M./Kesyon kibò ou rete kounnyè a?: MCC/ Pot- o- Prens

M./Kesyon ki okipasyon ou? : MCC/Enjenye sivil. - Achitek - gesyone.

M./Kesyon, Kom yon enjenye civil - architect – gestyone, koman ou pase yon jounen òdinè?

MCC/ Men kijan jounen odine yo pase: Mwen komanse jounen mwen a 6 e pou ‘m fini a 18 e. Jounen mwen yo toujou gen plisye pati: mwen nan Biro, mwen sou Chantye, mwen nan Reyinyon, mwen nan Atelye, mwen nan Dine kloti Atelye, mwen nan dine d’affaire , kek fwa mwen nan dine d’Adieu pou kek lot koleg ki fini misyon pa li. Ou swa mwen al you kote byen pwesi pou yon rechech, pou yon twavay restorasyon. Mwen konn pwan douch mwen, nan biro mwen, pou mwen ka chanje tenu. Sa se, si mwen nan biro pwive mwen, ki gen douch. Men si mwen nan you institisyon, mwen kite biro institisyon an a 4 e poum ka gentan ale chanje tenu’m la kay mwen, le, mwen gen, poum ale nan you dine a 19 e. Epi apwe dine mwen ka rantwe la kay mwen a 21 e.

M./Kesyon ki sot de pwoje ou reyalize nan vi ou nan de domen sa yo ke ou vreman fye de yo?

Mwen realize kek bel pwoje en Ayti ak kek lot kote tou.

Pou sa ki konsene Ayti :mwen konstwi rout, pont, Batiman pou biro, pou lekol, pou lopital, pou klinic, pou Sentrale electwik, rezidans pwive. Mwen konswi gwo Biro pwensipal EDH ki sou bisentne ya. sou Boulva Harry Thruman nan, ki te byen reziste nan moman goudou goudou tap fe dega a nan bodme ya.

Mwen Reyabilize 2 pi enpotan Sentwal Elektwik, EDH « Elektwisite d’Haiti » nan Carrefour ak nan Varreux ,zone cite Soleil.

An plis tout Konstwisyon sa a yo, mwen patisipe nan lot gwo aksyon tankou rediksyon risk ak desast, relojman ak rekonstwiksyon apwe katastwof tankou cyclonn , ouwagan, denyeman seyism 12 janvye 2010 la. Tout bagay sa a yo Ak Kwa Wouj Aysyen.

Mwen etabli plan d’aksyon pou ane 2012-2015 pou anpil gwo pwojet ki pou genere fon pou Kwa Wouj Aysyen:.Pwojet sa a yo moun pwal koumanse we exekisyon sa a yo ve ane 2015. Se you plan d’Aksyon a long temm.

Mwen sipote sou label Fondasyon St Joseph, kek oganizasyon pou devlopman katye. Se poum we sim mwen ta ka diminye ak evite delinkans ki vle anvayi kek zone. Pa exzamp zone delmas 32, zone bas Marcadieu Bourdon, Zone ravin Bourdon.

Mwen ede jenn nan zone sa a yo apwen you metye, nan domenn konstwiksyon, nan domenn twansfomasyon pwodwi alimante, nan domen otelri nan domenn kwizin, nan pwop lekol mwen « Lekol St Antoine ».

Epi mwen ede jeunn nan zone Macadieu twansfome katye sa a en katye pou atis pent ak eskilte. Genyen menm pami jenn sa a yo ki chwazi konpose mizik, fe koregwafi dans modenn, o lye yal fe delinkans. Mwen bayo espas pou yo evolye. Zone Macadieu rete pwop ak bel koule tablo atis yo, ki konpwan konye ya ke pwodiksyon se kle devlopman.

M./Kesyon, Ki pesonaj istorik Ayisyen ou trouve pi enteresan? Pouki sa?

MCC/ Catherine Flon

Paske li pat koud drapo wa ak oken intere, pou li. Li te totalman desinterese, nan sevis li ak nan patisipasyon li nan zafe peyi d’Ayti. Li pat beswen ni pouvwa ni kob. Se you exanp mwen twouve ki enteresan ke tout ayisyen ki vle fe byen pou peyi d’Ayiti ta dwe swiv. Tout ti bagay ki bon pou peyi ya you Ayisyen fe ap ede peyi ya avanse.

M./Kesyon, ki pla Ayisyen ou panse tout touris ta sipoze eseye?MCC/Pwason gwo sel ak yam.

M./Ki pi bel bagay ou plis apresye de fèt ke ou Ayisyen ? MCCAyisyen ede anpil pep lot kote pwan endepandans yo. Peyim se premye repiblik nwa endepandan.

M./Ki twa kote tout moun ki vini Ayiti ta sipoze ale? E poukisa?

MCC?Au Cap Haitien paske se la ki gen, Fo ki pi impotant yo ak Citadelle la. Epi a 5km au nord oeust Cap Haitien, gen you« station balneaire privee » pi bel site balneye nan Caraibe la «  Labadee ».

Kenscoff : altitid 2000 m. Gen you bote naturel nan zone sa a ak monn yo. Yon tanperati ki desann de 15 nan mwa fevwiye. Gen you panorama ke mwen .pa janm we oken lot kote ke mwen pase, nan mond lan. Menm etranje ki visite li avek mwen enpwesyone.

Jacmel : Gen bel plaj , gen bon wout, Gen you artisana Aysyen ki nan yon wo nivo, gen you kanaval ki merite pou moun lot kote vinn gade.

M./Kesyon, ki sa tout moun kap vizite Ayiti pou la premye fwa ta sipoze konnen d’Ayiti?

MCC/Ke se you lot kilti diferan de sa la kay yo. Fok yo adapte yo ak kilti Aysyen an. Epi yo ka renmen li. Yo dwe konnen tout moun ki vini anvan yo an Ayiti pa anvi retounen. Gen anpil ki rete.

M./Kesyon, pale de anfans ou an Ayiti? MCC/La vi ya louvwi de bwa li ban mwen tankou se zanj ki tap tan mwen ateri, nan you si bel peyi. Se sa ki fe mwen gen you anfans byen erez. Mwen te jwen tou sa ki pou te fe, tout rev mwen realize, nan you peyi ki pa manke anyen.

M./Kesyon ki pi bon memwa ou genyen de Ayiti? MCC/ Pi bon memwa mwen de Ayti se le mwen tap monte sou you podium avek lekol mwen te fonde le mwen te adolesan, pou mwen resevwa you pwi twe inpotan. Etidian mwen yo ak mwen, nou te pweske, menm laj. Mwen tande you moun nan foul la kap di sa se you pwofese, li two piti poul ta direktwis la, malgwe ke mwen te mete you talon kikit byen wo. Mwen kwe jou sa a mwen te fe ti etudian mwen yo kontan anpil.

M./Kesyon, 5 bagay ki fe ou pi fyè de Ayiti?

MCC/ 1Kote Environnement li ;Ayti gen you bote natirel ak bel montay li yo, gwot li yo, chut dlo li yo, bel plaj li yo.

2) Kote Gastronomie ;Ayti se you peyi diferan de tout lot peyi paske moun pa beswen rich pou manje de bagay tankou ; oma, lambi, fwi ak legum tou kalite. Gen 200 kalite mango, ak tout bann lot fwi li pwodwi yo. Moun ka bwe ji fre nan tout sezon. Tout moun ka manje bon gwiyo kochon, bon taso Boeuf, bon kabwit boukannen ak bannan peze pou ti kwas kob.

3) Kote bwason : Ayti gen meye Rhum nan Caraibe la. Kleren nou an bon kalite superye li pemet nou fe anpil koktel bon kalite.

4) kote musik Ayti gen you kompa ke moun tout kote renmen.

5 CHANN MAS , avan ,pandan, apwe goudou goudou! Se tankou se poumon peyi d’Ayti , Champ de Mars a la fwa bel e itil, san mwen pa beswen di plis pase sa. Moun ki konn Champ de Mars ka we wol li jwe pou peyi d’Ayti.

Kesyon Ki lòt bagay ou ta renmen ajoute? Mwen pap janm ka jwen mo pounm di jan mwen renmen peyi d’Ayti, kweyol la, ak tout ayisyen ki ladanl e ki nan  tou lot kote nan dyaspora.

Enter supporting content here